Cricket genomes: the genomes of future food

Cricket genomes: the genomes of future food. Ylla G., Nakamura T., Itoh T., Kajitani R., Atsuhi T., Sayuri T., Tetsuya B., Yoshiyasu I., Watanabe T., Fuketa M., Matsuoka Y., Noji S., Mito T. and Extavour C.G.. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2020.07.07.191841 (2020)